Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego

Ułatwienia:

Zgodnie z zarządzeniem nr 2/2011  Burmistrza Miasta i Gminy Sułkowice w skład zespołu powołanych zostało 16 członków, są to przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych oraz kuratorów sądowych.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywa się cztery razy w roku (raz na kwartał)
w celu:.

Podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą – przeciwdziałanie temu zjawisku,

diagnozowania  problemu przemocy w rodzinie,

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

działanie w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Wstecz

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty