Równa Szansa

Ułatwienia:

 

               Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach zaprasza do udziału w projekcie „Równa szansa” realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu wzrost kompetencji społecznych
i zawodowych u mieszkańców gminy Sułkowice zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Udział  w projekcie jest bezpłatny i skierowany dla 67 osób. Realizowany będzie w okresie 01.05.2016 do 30.04.2019. Dofinansowanie projektu wynosi 999 991,25 zł.

                Projekt będzie realizowany na terenie gminy Sułkowice. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie: indywidualne i grupowe doradcy zawodowego, psychologa, psychiatry, pracownika socjalnego, asystenta osoby niepełnosprawnej, pedagoga, logopedy, będzie możliwość odbycia staży zawodowych oraz specjalistycznego i terapeutycznego wsparcie dla osób doznających przemocy oraz sprawców.

                Rekrutacja do projektu: Równa szansa” odbywać się będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sułkowicach od 2.05.2016 do 30.05.2016 roku. Informacje na temat projektu
i rekrutacja będzie prowadzona na w pok. nr 2 przez Piotra Budzonia i Bożenę Moskal
w godzinach pracy Ośrodka.

Przejdź do

 

Karta Dużej Rodziny

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł