Rodziny wspierające

Ułatwienia:

 

Rodzina wspierająca stanowi ważny, dodatkowy element wywierania pozytywnego wpływu na funkcjonowanie rodzin z dziećmi przeżywającymi rozmaite problemy, w tym opiekuńczo- wychowawcze.

Rodzina wspierająca ma za zadanie w szczególności pozytywnie oddziaływać na rodzinę wspieraną w zakresie kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych w oparciu
o własne doświadczenie. Pomoc  może dotyczyć różnych aspektów życia w zależności od potrzeb rodziny takich jak: organizacja czasu wolnego,  udzielanie wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, pomoc w nauce, nabycie umiejętności racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, zarządzania budżetem, a także spraw, które wydawałyby się oczywiste dla większości rodzin jak np. nauka gotowania, sprzątania, utrzymywania higieny osobistej.

Ustawodawca nie wskazuje wymogów, jakie powinna spełnić rodzina wspierająca. Art. 30 cytowanej wyżej ustawy mówi tylko, że funkcję tą można powierzyć osobom
z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Wydaje się jednak naturalne, że funkcji tej nie mogą pełnić  rodziny, w której między innymi:

1) istnieje problem z uzależnieniem;

2) nie ma stałego źródła dochodu;

3) występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi;

4) członkowi rodziny ograniczono lub odebrano prawa rodzicielskie;

5) członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego;

6) skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

7) występują zaburzenia lub choroba psychiczna.  

 

Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Nie otrzymuje ona wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, może otrzymać jedynie  zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

1)      złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierająca do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Sułkowicach;

2)      wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;

3)      uzyskać pozytywną opinię dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach;

4)      odbyć bezpłatne szkolenie w Ośrodku Pomocy Społecznej;

5)      podpisać umowę w sprawie zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań – prosimy o kontakt telefoniczny: 12-272-50-20

Wstecz

Przejdź do

 

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł