Informacja

Ułatwienia:

 

 

 Szanowni Mieszkańcy !

 

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, potrzebujące pomocy i wsparcia mogą je uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej

 

Kto i gdzie może zgłosić się o pomoc

Z wnioskiem o pomoc może wystąpić sama zainteresowana osoba, jej przedstawiciel ustawowy, krewny, sąsiad, znajomy osoby znajdującej się w potrzebie, instytucja czy  organizacja społeczna.

Wnioski przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej– Sułkowice ul. Sportowa 45 w Dziale Pomocy Środowiskowej.

Wniosek można  zgłosić na piśmie lub ustnie (wymagane jest w tym przypadku  sporządzenia protokołu przez pracownika) bezpośrednio do pracownika socjalnego z danego  rejonu.

Rejony  pracowników socjalnych:

1)      p. Grażyna Biela: Biertowice oraz Sułkowice ul. 1 -go Maja, 11-go Listopada, os. Zielona, ul. Ptasznica, ul. Szkolna, ul. Ślusarska, ul. Tysiąclecia, ul. 24 -go Lipca, ul. Partyzantów do numeru 100.

Przyjmuje w godzinach: od 7 00 do 10 00  oraz od  1400do 1500 w dni: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek oraz od 7 00 do 1500 w każdą środę w pokoju nr 4.

Tel. 12 272-50-20 wew. 23;

 

2)      p. Bożena Moskal: Sułkowice ul. Leśna, ul. Kowalska, ul. Krzywa, ul. Na Oblasek, ul. Na Węgry, ul. Wolności, ul. Zarzecze, ul. Kapt. S. Stanaszka, ul. Starowiejska, ul. Ks. Sadzika, ul. Na Granicy.  

Przyjmuje w godzinach: od 7 00 do 10 00 oraz od  1400do 1500   w dni: poniedziałek, wtorek, środa, piątek oraz od 7 00 do 1500 w każdy poniedziałek w pokoju nr 2. 

Tel. 12 272-50-20 wew. 25;

 

3)      p. Magdalena Mielecka: Sułkowice ul. Kwiatowa, ul. Partyzantów od nr 101 do końca. Przyjmuje w godzinach: od 730 do 10 00  oraz od  1400do 15 30 w dni: poniedziałek, wtorek, środa, piątek oraz od 7 30 do 1530 w każdy czwartek w pokoju nr 2.

Tel. 12 272-50-20 wew. 25;

 

4)      p. Piotr Budzoń: Sułkowice ul. Rynek, ul. Sportowa, ul. Wąska, ul. Zagroda, ul. Zagumnie, ul. Sucha Góra, ul. Smereczyńskiego, ul. Polna, ul. Wyzwolenia, Rudnik ul. Dolna. Przyjmuje w godzinach: od 7 30 do 10 00   oraz od 1400do 15 30 w  dni: poniedziałek, wtorek, środa, piątek oraz od 7 30 do 1530 w każdy czwartek w  pokoju nr 2.

Tel. 12 272-50-20 wew. 25;

 

5)      p. Agata Zemlik: Harbutowice.

Przyjmuje w godzinach: od 7 00 do 10 00  oraz od  1400do 1500 w dni: poniedziałek, środa, czwartek, piątek oraz od 7 00 do 1500 w każdy wtorek w pokoju nr 3. 

Tel. 12 272-50-20 wew. 22;

 

6)      p. Zofia Sroka: Rudnik ul. Blakówka, ul. Bukowa, ul. Centralna, ul. Słoneczna, ul. Starówka, ul. Szkolna.

Przyjmuje w godzinach: od 7 30 do 10 00  oraz 1400do 15 30 w dni: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek oraz od 7 30 do 1530 w każdy piątek w pokoju nr 3. 

Tel. 12 272-50-20 wew. 22;

 

7)      p. Bernadetta Koźlak: Krzywaczka.

Przyjmuje w godzinach: od 7 00 do 10 00   oraz od  1400do 1500 w dni:  wtorek, środa, czwartek, piątek oraz od 9 00 do 1700 w każdą środę w pokoju nr 3.

Tel. 12 272-50-20 wew. 22;

 

 Wniosek można złożyć również na dzienniku podawczym pokój nr 1.

Jeżeli wniosek składa inna osoba lub instytucja niż sama zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy osoba znajdująca się w trudnej sytuacji musi wyrazić później zgodę na współpracę
z pracownikiem socjalnym (dostarczyć wymagane dokumenty, wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu itd.).

Podstawowe formy udzielanej pomocy

Zasady udzielania pomocy

 

Pomoc finansowa, usługowa przyznawana jest po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego        w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej oraz w oparciu o dokumenty potwierdzające trudną sytuację osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje przede wszystkim osobom         i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie
o pomocy społecznej tj:

 

Od 1 października nastąpi zmiana kryterium dochodowego i będzie wynosiła:

 

przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów wymienionych w  w/w ustawie lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

Powody trudnej sytuacji życiowej wymienione w  ustawie to:

1)      ubóstwo;

2)      sieroctwo;

3)      bezdomność;

4)      bezrobocie;

5)      niepełnosprawność;

6)      długotrwała lub ciężka choroba;

7)      przemoc w rodzinie;

8)      potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;

9)      potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

10)  bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

11)  trudności w integracji uchodźców;

12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13)  alkoholizm lub narkomania;

14)  zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

15)  klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Co oznacza „dochód” w pomocy społecznej

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o podatek, składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, natomiast rodzaj, forma, i ewentualna odpłatność za świadczenia będą uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osoby lub rodziny.

 

Główne formy pomoc finansowej

 

Pomoc finansowa  realizowana jest w głównie formie:

1)      zasiłków celowych, – które przyznawane są na zaspokojenie podstawowych potrzeb – np. zakup żywności, opału, lekarstw, sprawienie pogrzebu, drobne a niezbędne remonty;

2)      okresowych – przysługują w szczególności z powodu niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby,

3)      zasiłków stałych, które przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego.

 

Pomoc usługowa

 

Pomoc usługowa przyznawana jest osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są takiej pomocy pozbawione. Pomoc w formie usług opiekuńczych skierowana jest przede wszystkim do osób mających trudności związane                     z poruszaniem się, samoobsługą, kontaktami z otoczeniem oraz samodzielnym prowadzeniem gospodarstwa domowego. Zakres, okres oraz miejsce świadczenia pomocy usługowej określa ośrodek pomocy społecznej. Odpłatność za przyznaną pomoc uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu.

 

Obiady dla dzieci i dorosłych

 

Pomoc w formie obiadów przysługuje osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić. W/w pomoc szczególnie dotyczy dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Dla dzieci i młodzieży pomoc ta realizowana jest w placówkach oświatowych, do których uczęszcza dziecko a dla dorosłych przez wybraną przez Ośrodek firmę  na podstawie złożonych ofert.

 

 

Ubezpieczenie zdrowotne

Zasady potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osób nieubezpieczonych.

Zgodnie z ustawą oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoby nieubezpieczone, które spełniają kryterium dochodowe, o którym była wcześniej mowa a nieposiadające ubezpieczania zdrowotnego mogą w Ośrodku uzyskać potwierdzenie do bezpłatnego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na okres 90 dni.


Wniosek może złożyć:

Po złożeniu wniosku przeprowadzany jest wywiad środowiskowy mający na celu ustalenie sytuacji osoby nieubezpieczonej, a w szczególności: spełnienie kryterium dochodowego oraz brak okoliczności a w szczególności dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości.

 

 

Z osobą lub rodziną może zostać zawarty kontrakt socjalny, który określa sposób współdziałania między osobą lub rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej w zakresie rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej. W przypadku nie wywiązania się przez osobę lub rodzinę z ustaleń kontraktu może nastąpić ograniczenie świadczeń z pomocy społecznej lub ich całkowita odmowa.

 

 Wstecz