Przemoc w rodzinie

Ułatwienia:

Przemoc w rodzinie

Przemoc - to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie naruszające prawa lub dobra osobiste innych ludzi, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Jeśli takie zachowania mają miejsce wśród członków rodziny mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym, to mówimy o zjawisku przemocy w rodzinie. Przemocą może być również zaniechanie lub zaniedbanie dotyczące  opieki lub spełniania podstawowych potrzeb osób nieletnich, starszych, niepełnosprawnych itp.

Na co dzień dość często spotykamy się z zachowaniami agresywnymi ze strony domowników lub innych ludzi. Jednak agresja, to nie to samo co przemoc. To, co odróżnia przemoc od agresji, to przewaga sił jednej ze stron. W przemocy zawsze silniejszy jest sprawca - może to być przewaga fizyczna, finansowa, psychiczna itp. W przypadku agresji-siły obu stron są równe. Jeśli w rodzinie często dochodzi do zachowań agresywnych, kłótni, to nazywamy to konfliktem, ale nie  przemocą.

Przemoc to proces, który powstaje stopniowo, niepostrzeżenie, często rozwija się przez lata i zawsze narasta, nigdy nie maleje, zwłaszcza jeśli pozwalamy sprawcy działać i nie reagujemy. Ofiarami przemocy w rodzinie są najczęściej kobiety oraz dzieci. Natomiast sprawcami przemocy są głównie mężczyźni, ale zdarza się, że są to także kobiety, bardzo często sprawcy przemocy dopuszczają się negatywnych zachowań pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych (dopalacze, narkotyki itp.).

Zjawisko  przemocy jest pojęciem obszernym, gdyż przyjmuje ona różne oblicza. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy - są to: przemoc psychiczna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna i zaniedbanie.

Przemoc psychiczna, emocjonalna występuje najczęściej, polega na  naruszeniu godności, poniżaniu osoby krzywdzonej. Sprawca przemocy może stosować przymus i groźby, obrażanie, wyzywanie, osądzanie, ocenianie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, wyśmiewanie, lekceważenie, itp. Ten rodzaj negatywnych zachowań często jest stosowany przez wiele lat i wywołuje u osoby krzywdzonej, a także u świadków ( np. dzieci i innych członków rodziny) poważne problemy w codziennym funkcjonowaniu, powoduje spustoszenie w psychice, a także niszczy zdrowie fizyczne ofiar i świadków przemocy.

Kolejnym rodzajem przemocy jest przemoc fizyczna, która polega na naruszaniu nietykalności fizycznej, może to być popychanie, szarpanie, ciągnięcie za włosy, szturchanie, klapsy, kopanie, bicie, przypalanie papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, itp.

 Przemoc ekonomiczna wiąże się z  pozbawianiem środków finansowych niezbędnych do życia, zakazywaniem pracy , samowystarczalności, nauki, sprawowaniem nad kimś kontroli z wykorzystaniem środków finansowych. Może mieć formę nadmiernego wydzielania
i ograniczania wydatków, zabraniania dostępu do konta, przywłaszczania środków na utrzymanie rodziny lub stwarzania warunków, w których nie są zaspokajane niezbędne dla przeżycia potrzeby, zaciągania kredytów, używania rzeczy bez pozwolenia, zabierania pieniędzy, korespondencji, dysponowania czyjąś własnością.

Przemoc seksualna polega na zmuszaniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli. Zaniedbanie to również forma przemocy, mówimy o niej np. wtedy, gdy członkowie rodziny nie wywiązują się z obowiązku opieki wobec osób bliskich, szczególnie dzieci, osób starszych czy chorych. W szczególności może oznaczać pozbawienie środków na utrzymanie, brak zaspokojenia podstawowych potrzeb - jedzenia, ubrania, schronienia, lub brak pomocy
w chorobie, uniemożliwianie dostępu do mieszkania, kuchni, łazienki, itp.
            Pamiętajmy, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem negatywnym i godnym potępienia! Jeśli doświadczamy krzywdy i złego traktowania ze strony swoich bliskich,  trzeba się temu przeciwstawić!  Nikt nie ma prawa nas źle traktować, poniżać, ani odbierać tego, co jest dla nas cenne. Także polskie prawo w sposób jednoznaczny zabrania stosowania przemocy oraz  wszelkich zachowań podejmowanych na szkodę bliskich osób. Jest to przestępstwo nazywane znęcaniem się nad rodziną. Jeśli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub jesteś świadkiem i masz wiedzę, że w jakiejś rodzinie dochodzi do stosowania przemocy, to powinieneś to zgłosić  do odpowiednich instytucji (zgłoszenia można dokonać także anonimowo). To nie jest sprawa tylko i wyłącznie rodzinna, w wielu wypadkach interwencja odpowiednich  instytucji  może zapobiec dramatom i uratować komuś zdrowie,
 a nawet życie.

Gdzie można zgłosić istnienie przemocy domowej?

W każdej gminie w Ośrodku Pomocy Społecznej działa Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Także w Gminie Sułkowice działa taki zespół,  który pomaga osobom doświadczającym przemocy oraz pracuje ze świadkami i sprawcami przemocy.

Wszelkie problemy związane z istnieniem  przemocy domowej w różnych formach, można zgłaszać  osobiście w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar i sprawców przemocy w OPS
w Sułkowicach, osobiście  lub telefonicznie pod nr telefonu 726 510 520.Można także zgłosićsię na Policję oraz do Prokuratury, pomocy udzielają też pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach (całodobowo pod adresem: Myślenice, ul. Jagiellońska 8, tel. całodobowy: 506 318 838, 510132 396). Pamiętajmy, że w sytuacji wystąpienia gorącej przemocy,  jeśli zagrożone jest zdrowie lub życie własne lub innych osób, należy zadzwonić na numer alarmowy Policji (997 lub 112 ), która podczas interwencji podejmie stosowne działania w celu powstrzymania agresywnych zachowań sprawcy.

 

Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz

 przeciwdziałania przemocy w rodzinie działający na terenie Gminy Sułkowice

 

Wstecz

Przejdź do

 

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł