Projekt ”Skorzystaj z pomocy edukacyjnej”

Ułatwienia:

Sierotą jest dziecko, gdy umarli jego rodzice

Sierotą jest i to dziecko, któremu nie urodził się jeszcze

 rodzic i opiekun jego ducha

(Janusz Korczak z artykułu „O ratunek dzieci”)

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach w ramach projektu ”Skorzystaj z pomocy edukacyjnej”, prowadzi cykl szkoleń  edukacyjnych na temat przemocy w rodzinie.

Szkolenia prowadzone są  w Palcówkach Oświatowych na terenie Gminy.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy.

 

14 listopada 2019 r. w  Szkole Podstawowej Nr 2 w Sułkowicach odbyły się spotkania dla nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rodziców z panią pedagog, socjoterapeutą Ireną Chądzyńską. Głównym celem spotkania było uwrażliwienie i pogłębienie wiedzy rodziców/opiekunów na temat potrzeb dzieci, zadań rodziców i znaczenia rodziny. Poinformowała o skutkach przemocy w rodzinie, które rzutują na przyszłe życie krzywdzonych dzieci. Tematyka dotyczyła również  aktualnego dzisiaj problemu zagrożeń, na jakie są narażone nasze dzieci korzystając z Internetu. Pani pedagog starała się również podpowiedzieć rodzicom, na co mają zwracać uwagę, co powinno ich niepokoić oraz jak powinni w takich sytuacjach reagować.

Teresa Chodnik - B

 


21 listopada 2019 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z panią Ireną Chądzyńską pedagogiem i socjoterapeutką dla nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz dla rodziców.

Tematyka spotkania dla nauczycieli i pracowników szkoły dotyczyła przemocy w rodzinie. Celem spotkania było przygotowanie i doskonalenie umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą do efektywnej interwencji w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec ucznia na terenie szkoły, uwrażliwienie i pogłębienie umiejętności rozpoznawania sytuacji związanych z przemocą, przeprowadzeniem interwencji oraz psychologicznej pomocy ofiarom przemocy.

Spotkanie dla rodziców dotyczyło również tematu przemocy, a zwłaszcza cyberprzemocy. Celem spotkania było uwrażliwienie i pogłębienie wiedzy rodziców na temat potrzeb dzieci, zadań rodziców, znaczenia rodziny, jej klimatu, w tym rozpoznawania i rozumienia sytuacji związanych z przemocą w rodzinie.

Jak powiedziała prowadząca: „Rodzina to potwierdzenie zasady: najpierw przykład , potem wykład.”

Spotkanie odbyło się dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułkowicach w ramach projektu socjalnego realizowanego przez OPS „Skorzystaj z pomocy edukacyjnej”. Skorzystali z tej pomocy wszyscy, którym leży na sercu dobro dziecka. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczącym w tym spotkaniu: rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły, a przede wszystkim OPS w Sułkowicach za organizację spotkania.                                                               

Pedagog szkolny

Marta Matera


 

27 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowane przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułkowicach w ramach projektu socjalnego „Skorzystaj z pomocy edukacyjnej", którego celem jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy. Szkolenia prowadziła pani Irena Chądzyńska – pedagog i socjoterapeuta.

Na spotkaniu obecna była również Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach – pani Józefa Bernecka oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sułkowice – pani Bernadetta Koźlak.

Pierwsza część spotkania zorganizowana została dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych naszej szkoły. Tematem przewodnim tej części była „ Przemocy w rodzinie – zagrożenie, skutki, konsekwencje", zaś głównym celem było podnoszenie kompetencji i umiejętności osób na co dzień pracujących w dziećmi w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przemocy. Prelegentka udzieliła również wskazówek dotyczących odpowiedniego reagowania w przypadku podejrzenia przemocy i udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu. W swoim wystąpieniu pani pedagog podkreślała, jak ogromne znaczenie ma nasza czujność, obserwacja i odpowiednie reagowanie. To wrażliwość i uważność wszystkich pracowników szkoły jest ogromnym sprzymierzeńcem w podejmowaniu działań ochronnych wobec dzieci krzywdzonych.

Kolejne spotkanie pod hasłem „Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży" odbyło się dla rodziców i poświęcone zostało głównie aktualnemu tematowi cyberprzemocy. Prowadząca udzielała rad i wskazówek dotyczących pracy z dzieckiem w domu. Podpowiadała rodzicom, na co zwracać uwagę, by ich dziecko nie zatraciło się w świecie wirtualnym, jakie mogą je tam spotkać zagrożenia i jak mądrze korzystać z sieci. W swoim wystąpieniu prelegentka podkreślała również, jak bardzo ważna jest prawidłowa relacja pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Relacja ta powinna być oparta na miłości, zrozumieniu, trosce i zapewnianiu dziecku poczucia bezpieczeństwa.

Wysoka frekwencja na tych spotkaniach, szczególnie rodziców naszych wychowanków, była dla nas niezwykle budująca.

Składamy również podziękowanie za organizację szkolenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sułkowicach.

Pedagog szkolny
Katarzyna Gaweł

 

Przejdź do

 

Rodzina 500+

Odnośniki


WUP w Krakowie

Projekty

Małopolski Tele-Anioł