Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne – wprowadziła dla tzw. odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej pomoc w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej
z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  1. posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
  2. złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy; 
  3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. kwoty dodatku energetycznego wynoszą odpowiednio:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 10,94 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 15,19 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 18,23 zł/miesiąc.