Rodzina wspierająca stanowi ważny, dodatkowy element wywierania pozytywnego wpływu na funkcjonowanie rodzin z dziećmi przeżywającymi rozmaite problemy, w tym opiekuńczo- wychowawcze.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 1. opiece i wychowaniu dziecka;
 2. prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach.

Rodzina wspierająca ma za zadanie pozytywnie oddziaływać w zakresie kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych w oparciu o własne doświadczenie. Pomoc  może dotyczyć różnych aspektów życia w zależności od potrzeb rodziny takich jak: organizacja czasu wolnego,  udzielanie wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, pomoc w nauce, nabycie umiejętności racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, zarządzania budżetem, a także spraw, które wydawałyby się oczywiste dla większości rodzin jak np. nauka gotowania, sprzątania, utrzymywania higieny osobistej.

Rodzina wspierająca powinna współpracować z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym.

Ustawodawca nie wskazuje wymogów, jakie powinna spełnić rodzina wspierająca. Art. 30 cytowanej wyżej ustawy mówi tylko, że funkcję tą można powierzyć osobom
z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Problemy opiekuńczo – wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których wywodzą się rodzice dziecka.

Rodzina wspierająca rodzinie wspieranej powinna dostarczać takich pozytywnych wzorców. Dlatego też niektóre problemy wykluczają wręcz wskazanie rodziny, jako rodziny wspierającej. Wydaje się naturalne, że funkcji tej nie mogą pełnić  rodziny, w której między innymi:

 1. istnieje problem z uzależnieniem;
 2. nie ma stałego źródła dochodu;
 3. występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi;
 4. członkowi rodziny ograniczono lub odebrano prawa rodzicielskie;
 5. członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego;
 6. skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 7. występują zaburzenia lub choroba psychiczna.  

Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, może otrzymać jedynie  zwrot niektórych kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Na terenie gminy Sułkowice nie ma rodzin pełniących funkcje rodzin wspierających zgodnie z ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Proponowanie tej formy wsparcia nie cieszy się zainteresowaniem wśród rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze jak również wśród potencjonalnych kandydatów do sprawowania tej funkcji.

Podjęcie się tej funkcji dostarczyć może wiele satysfakcji dla osób, które zechcą swój czas, wiedzę i doświadczenie poświęcić  rodzinie, która tej pomocy potrzebuje.

Jak wynika z doświadczenia i informacji uzyskanych przez pracowników socjalnych na terenie gminy są rodziny, które niosą pomoc innym  rodzinom i wspierają je w różnorodny sposób jednak nie wyrażają zgody na uregulowanie prawne takiej sytuacji.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. złożyć umotywowany wniosek na rodzinę wspierająca do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach;
 2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania;
 3. uzyskać pozytywną opinię dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach;
 4. odbyć bezpłatne szkolenie w Ośrodku Pomocy Społecznej;
 5. podpisać umowę w sprawie zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.