Na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”, kobiety w ciąży ich rodziny, oraz rodziny, które oczekują narodzin niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takie dziecko i będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie asystenta rodziny*.

Wsparcie asystenta rodziny może polegać na:

 • udzieleniu informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny;
 • reprezentacji kobiety przed instytucjami i urzędami;
 • udzieleniu wsparcia psychologicznego;
 • udzieleniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych oraz problemów prawnych;
 • wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny to w szczególności:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia – opracowanie wspólnie z kobietą lub rodziną indywidualnego możliwego wsparcia (baza instytucji);
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom;
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem;
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnego wolnego czasu;
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych;
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym;
 • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka;
 • informowanie o możliwości uzyskania świadczeń oraz innych form wsparcia;
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni specjalistycznych, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji;
 • pomoc w uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności;
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy,
 • inne formy doradztwa i wsparcia mieszczące się w kompetencji asystenta rodziny.

 

W celu skorzystania ze wsparcia asystenta rodziny, musisz wyrazić zgodę i wystąpić z wnioskiem do Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach ul. Sportowa 45

lub pod nr telefonu - Ośrodek Pomocy Społecznej - 12 272 50 20, 

asystent rodziny - 605 983 243

* Ze wsparcia asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” może skorzystać rodzina posiadająca zaświadczenia lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, chirurgii dziecięcej lub kardiologii dziecięcej.