Drukuj

ROZEZNANIE RYNKU
na organizację wizyty studyjnej dla uczestników projektu
„Druga szansa”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na organizację wizyty studyjnej na uczestników projektu „Druga szansa” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść rozeznania (.pdf)

Propozycja cenowa (.pdf)

powered by social2s