Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach realizuje projekt „Druga szansa” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ma na celu wzrost kompetencji społecznych i zawodowych u mieszkańców gminy Sułkowice zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Udział  w projekcie jest bezpłatny i skierowany dla 33 osób.

Realizowany jest od 01.06.2019 a jego ukończenie planowane jest 31.05.2022.

Projekt jest realizowany na terenie gminy Sułkowice. W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie: indywidualne i grupowe:

  • Pracownika socjalnego
  • Psychologa
  • Coacha
  • Psychiatry
  • Logopedy
  • Psychoterapeuty ds. uzależnień
  • Doradcy zawodowego

Dodatkowo uczestnicy projektu mogą podjąć staż zawodowy a także mają szansę na podniesienie kwalifikacji zawodowych, dzięki kursom.