Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że realizuje Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością". Jest to program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację programu, Ośrodek otrzymał środki w wysokości 551 816,46 słownie pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych czterdzieści trzy groszy.

Okres realizacji programu 01.01.2024 do 31.12.2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

  • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm).

Plakat (.pdf)