Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024. Jest to program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Na realizację Programu, Ośrodek otrzymał środki w wysokości 118 971,82 zł słownie: sto osiemnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt dwa grosze - nr umowy 256/WP/2024/FS

Okres realizacji programu: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Rodziny te otrzymają wsparcie w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

W ramach programu można będzie skorzystać z pobytu całodobowego.

Przez okres 14 dni wybrana placówka zapewni całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku.

Na terenie gminy Sułkowice Program realizowany jest w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, oraz pobytu całodobowego przez okres 14 dni.

W ramach Programu w przypadku usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego limit nie może przekraczać 240 godzin.

Plakat (.pdf)