Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Sułkowice jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program finansowany jest z dotacji celowej budżetu państwa, w kwocie 11 135 zł  oraz ze środków budżetu gminy w kwocie – 2 900zł.  Całkowity koszt programu to 14 035 zł.

Celem programu o jest wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. Dzięki Programowi możliwe jest zapewnienie seniorom tzw. „opieki na odległość” Jest to nowoczesna formą sprawowania opieki nad osobami starszymi i wykorzystuje pojawiające się wciąż nowe technologie, w tym m.in. dostęp do nowych narzędzi wspomagających opiekę nad seniorami. Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej oraz być bardziej samodzielnymi, a w razie potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej sytuacji, w jakiej się znaleźli.

W roku 2022 zakupiono 50 tzw. „opasek bezpieczeństwa” .W roku 2023 w  ramach Programu zapewniona jest obsługa systemu dla opasek. Opaski te wyposażone  są w następujące funkcje: przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski/urządzenia, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja), funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

Udzielenie wsparcia jest niezależne od dochodu i bezpłatne. W 2022 r. z tej formy wsparcia skorzystało 55 osób. W 2023r. zaplanowano wsparcie dla 40 osób (tyle osób wyraziło chęć uczestnictwa w programie).