Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zadaniem Programu jest wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie:

  • posiłku;
  • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc ta udzielana jest w szczególności dzieciom do lat 7, uczniom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym – spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa oraz 20% z budżetu gminy.

Na podstawie umowy nr 1/2022 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Sułkowice na realizację Programu z budżetu państwa otrzymano środki w wysokości 87 971 zł słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych. 

Całkowity koszt zadania to kwota 109 963,75 zł słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote, siedemdziesiąt pięć groszy.

Okres realizacji zadania od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Plakat (.pdf)