Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Zadaniem Programu jest wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie:

  • posiłku;
  • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc ta udzielana jest w szczególności dzieciom do lat 7, uczniom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym – spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Program finansowany jest w 60% ze środków budżetu państwa oraz 40% z budżetu gminy.

Na podstawie umowy nr 147/ops/D/2024 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Sułkowice na realizację Programu z budżetu państwa otrzymano środki w wysokości 79 500 zł słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych złotych. 

Całkowity koszt zadania to kwota 132 500 zł słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych.

Okres realizacji zadania od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Plakat (.pdf)