Zgodnie z umową 375/OPS/2023 zawartą między Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Sułkowice Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 23 972 zł słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

  • projekty socjalne mające na celu wsparcie, aktywizację i poprawę jakości życia seniorów;
  • projekty socjalne mające na celu rozwój lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej osób i rodzin.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług, zgodnie z przedłożonym we wniosku opisem działań.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 29 965 zł słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych.

Okres realizacji od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Plakat (.pdf)