Zgodnie z umową 329/OPS/2024 zawartą między Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Sułkowice Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 101 38 zł słownie: dziesięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3, 4, 14, 19, 20 oraz art. 18 ust. 1 pkt 3-8, z uwzględnieniem art. 18 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie może być wydatkowana na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 tej ustawy.

Okres realizacji od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Plakat (.pdf)