Jedną z form wsparcia dla rodzin z dziećmi z terenu Gminy Sułkowice jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej  od  kwietnia 2023r. projekt socjalny „Odpowiedzialni rodzice” – Edycja III.

 

Czas realizacji projektu zaplanowano na okres kwiecień-listopad 2023 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki finansowe na realizację zadania zgodnie z umową zawartą między Skarbem Państwa - Wojewodą Małopolskim a Gminą Sułkowice w wysokości 23 2972zł w formie dotacji celowej - wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Ze środków budżetu gminy przeznaczono na ten cel 5 993zł. Łączny koszt projektu to 29 965 zł.

Projekt ten jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby rodzin z dziećmi z terenu naszej gminy. Skierowany jest do wszystkich rodzin, zarówno tych które potrzebują wsparcia w realizacji swoich zadań, jak też tych, które chciałyby pogłębić wiedzę na tematy związane z potrzebami, problemami dzieci, zagrożeniami na jakie dzieci są narażone oraz znaczeniem rodziny w życiu dziecka.  Odpowiedzialni rodzice szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania czy pojawiające się wątpliwości a w momencie wystąpienia trudności szukają wsparcia, by nie dopuścić do pogłębienia się  problemu. Projekt „Odpowiedzialni Rodzice” takie wsparcie oferuje.

 

Celem projektu jest wsparcie rodzin w prawidłowym funkcjonowaniu, m.in. w zakresie radzenia sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą, w zakresie zwiększenia kompetencji rodzicielskich, wzmocnienia więzi rodzinnej, ale też w zakresie uwrażliwienia rodziców na zagrożenia które mogą pojawić się w życiu dziecka.  W ramach projektu zatrudnieni są tacy specjaliści jak psycholog, psychoterapeuta,  logopeda, socjoterapeutka- pedagog, specjalista pracy z rodziną (mediator, edukator). 

 

Rodziny mogą skorzystać z następujących form wsparcia: warsztaty komunikacji społecznej dla dzieci i rodziców (zajęcia z psychologiem), porady małżeńskie/ rodzinne, zajęcia edukacyjne – jak być lepszym ojcem, zajęcia edukacyjne z zakresu wad wymowy, szkolenia/prelekcje dla rodziców i nauczycieli prowadzone na terenie placówek oświatowych. 

 

Do chwili obecnej 34 osoby skorzystały i nadal korzystają ze wsparcia specjalistów w ramach spotkań indywidualnych (warsztaty, porady, zajęcia edukacyjne)  natomiast w szkoleniach/prelekcjach uczestniczyło dotychczas 178 rodziców i nauczycieli. Szkolenia odbyły się już w trzech placówkach oświatowych tj. w Rudniku, Biertowicach i Krzywaczce.  Planowane są jeszcze 4 spotkania – w Szkole Podstawowej Nr. 1 w Sułkowicach, w Szkole Podstawowej Nr. 2 w Sułkowicach, w ZPO w Harbutowicach oraz w ZSZiO w Sułkowicach. 

Szkolenia te cieszą się dużym zainteresowaniem. Prowadzone są przez osobę posiadającą wysokie kwalifikacje i bogate  doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, specjalistkę z dziedziny socjoterapii i pedagogiki. Podczas spotkań poruszane są ważne zagadnienia związane  m.in. z  zagrożeniami jakie mogą pojawić się w życiu dziecka, przedstawiane są aktualne statystyki dotyczące różnych niebezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży (samookaleczenia, próby samobójcze, samobójstwa) oraz omawiane najczęstsze  przyczyny tych zachowań. Poruszane  zagadnienia poparte są  licznymi przykładami z bieżącej praktyki zawodowej osoby szkolącej, przez co wyraźnie wybrzmiewa wielkość i powaga problemów z jakimi styka się czy też może się zetknąć wiele rodzin. 

Głównym celem tych  szkoleń  jest uwrażliwienie i pogłębienie wiedzy rodziców, opiekunów na temat potrzeb dzieci, zadań rodziców, znaczenia rodziny, jej klimatu, budowania więzi i relacji, zagrożeń jakie mogą pojawić się w życiu dziecka. Prelegentka duży nacisk kładzie na uświadomienie rodzicom i wychowawcom, faktu, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującego czyli od nich samych, uświadamia, że  aby zmienić dziecko, często należy zacząć od zmiany samego siebie.

Dowodem na trafność tematyki szkoleń z aktualnie pojawiającymi się problemami są pozytywne opinie  wyrażone przez osoby uczestniczące w szkoleniu  (rodziców, nauczycieli, dyrektorów) oraz prośba o cykliczność tego typu przedsięwzięć.