W celu prowadzenia działań mających na celu udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, Ośrodek we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym realizował projekt pt. „Współdziałanie i zmiana”. Projekt współfinasowany był ze środków MRiPS w wys. 10 000 zł. Wkład z budżetu gminy to kwota 2 500 zł.

Głównym celem Projektu był rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Skierowany był do:

  • osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w celu doskonalenia umiejętności pracy w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka/ucznia na terenie placówki;
  • osób decyzyjnych w celu wskazania wagi podejmowanych działań na rzecz wsparcia rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • rodziców w celu uwrażliwienia i pogłębienia wiedzy na temat potrzeb dzieci, zadań rodziców, znaczenia rodziny, jej klimatu w tym rozpoznawania i rozumienia sytuacji związanych z przemocą w rodzinie, współczesnych zagrożeń.

Do współpracy w realizacji projektu zostały zaproszone Szkoły podstawowe Nr 1 i 2 w Sułkowicach, Przedszkola samorządowe nr 1 i nr 2 oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.

W ramach Projektu zostały założone i zrealizowane następujące cele szczegółowe:

  • wzmocnienie efektywności i skuteczności świadczonych działań placówek oświatowych na rzecz osób zagrożonych bądź dotkniętych przemocą, rozwijanie kompetencji wychowawczych;
  • pogłębienie i poszerzenie wiedzy nauczycieli i rodziców na temat dziedziczenia problemu przemocy, umiejętności interweniowania, zapobiegnia zachowaniom przemocowym;
  • wzmocnienie współpracy między instytucjami, wypracowanie/dopracowanie form wsparcia, pogłębienie i poszerzenie wiedzy osób decyzyjnych na temat zagrożeń wynikających z przemocy w rodzinie.

Uczestnikami projektu byli nauczyciele, wychowawcy pracujących w szkołach, przedszkolach oraz osoby decyzyjne z gminy Sułkowice. Projektem objęto 87 osób. Mimo wielu trudności organizacyjnych związanych z epidemią udało się zrealizować działania zgodnie z harmonogramem.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym na rzecz przeciwdziałania przemocy

Od września do grudnia 2020 r.

realizował projekt w ramach Programu Osłonowego WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE pt. „Współdziałania i zmiana”.

Organizowane szkolenia, warsztaty i konferencje z psychologiem, pedagogiem/socjoterapeutą, skierowane były do nauczycieli, rodziców, wychowawców i osób decyzyjnych pracujących w gminie Sułkowice.

Celem projektu było wzmocnienie efektywności i skuteczności świadczonych działań placówek oświatowych, rozwijanie kompetencji wychowawczych, wzmocnienie współpracy między instytucjami, wypracowanie/dopracowanie form wsparcia, pogłębienie i poszerzenie wiedzy osób decyzyjnych na temat zagrożeń wynikających z przemocy w rodzinie.

Do współpracy została zaproszona Szkoła Podstawowa Nr 1 i 2 w Sułkowicach, przedszkole samorządowe nr 1 i nr 2 oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach.

Ośrodek Pomocy Społecznej dziękuję wszystkim instytucjom zaangażowanym w realizację projektu.