Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zadaniem Programu jest wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie:

  • posiłku;
  • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc ta udzielana jest w szczególności dzieciom do lat 7, uczniom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym – spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Program finansowany jest w 65% ze środków budżetu państwa oraz 35% z budżetu gminy.

Na podstawie umowy nr 147/ops/D/2023 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Sułkowice na realizację Programu z budżetu państwa otrzymano środki w wysokości 87 660 zł słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych. 

Na podstawie aneksu nr 2/2023 z dnia 05.09.2023 zwiększono kwotę dofinansowania do wysokości 136 769 zł słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych.

Całkowity koszt zadania to kwota 210 413,85 zł słownie: dwieście dziesięć tysięcy czterysta trzynaście złotych osiemdziesiąt pięć groszy.

Okres realizacji zadania od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Plakat (.pdf)