Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zadaniem Programu jest wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie:

  • posiłku;
  • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc ta udzielana jest w szczególności dzieciom do lat 7, uczniom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym – spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa oraz 20% z budżetu gminy.

Na podstawie umowy nr 1/2021 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Sułkowice na realizację Programu z budżetu państwa otrzymano środki w wysokości 76 309 złotych słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięć złotych. 

Na podstawie aneksu nr 1/2021 z dnia 30.06.2021 zwiększono kwotę dofinansowania do wysokości 99 544 zł słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote.

Na podstawie aneksu nr 2/2021 z dnia z dnia 24.09 2021 r. zwiększono kwotę dofinansowania do wysokości 153 664 zł słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote.

Całkowity koszt zadania to kwota 192 080 zł słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt złotych.

Okres realizacji zadania od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Plakat (.pdf)