Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Zadaniem Programu jest wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie:

  • posiłku;
  • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc ta udzielana jest w szczególności dzieciom do lat 7, uczniom, młodzieży, osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym – spełniającym kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa oraz 20% z budżetu gminy.

Na podstawie umowy nr 1/2022 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim a Gminą Sułkowice na realizację Programu z budżetu państwa otrzymano środki w wysokości 87 971 zł słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych. 

Na podstawie aneksu nr 1/2022 z dnia 13.06.2022 r. zwiększono kwotę dofinansowania do wysokości 103 325 zł słownie: sto trzy tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych.

Na podstawie aneksu nr 2/2022 z dnia 1.09.2022 r. zwiększono kwotę dofinansowania do wysokości 190 320 zł słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia złotych.

Całkowity koszt zadania to kwota 237 900 zł słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset.

Okres realizacji zadania od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Plakat (.pdf)